انجمن اسلامی

انجمن اسلامی تشکل دینی است که معتقد به اسلام و قانون اساسی ج. ا. ا عامل به احکام اسلام و مبشر تفاهم و وحدت که به منظور اشاعه فرهنگ ناب اسلامی و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی در محیط‌های کاری و یا محلات، به فعالیت فرهنگی می پردازد. این تشکل به لحاظ حیطه فعالیت به چهار نوع تقسیم می گردد:

انجمن اسلامی ادارات (کارمندی): انجمن اسلامی است که در یکی از دستگاه‌های دولتی تشکیل ومشغول به فعالیت باشد.

انجمن اسلامی اصناف (بازار): انجمن اسلامی است که توسط اصناف شاغل و یا دریک بازار تشکیل شده و مشغول به فعالیت باشد.

انجمن اسلامی محلات(مساجد): انجمن اسلامی است که در یک محله تشکیل می شود ومعمولاً محل فعاتلیت آنها درمسجد می باشد.

انجمن اسلامی کارخانجات (کارگری): انجمن اسلامی است که در یکی از کارخانجات تشکیل ومشغول به کار باشد.