شورای هیئات مذهبی

شورای هیئات مذهبی نهادی است مردمی متشکل از نمایندگان هیئات مذهبی کشور که بر اساس فرآیند خاص تعیین می شوند و تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه دین فعالیت‌های فرهنگی، غیر انتفاعی و غیر حزبی، مطابق اهداف و بر اساس شرح وظایف مندرج در اساسنامه انجام می دهد.