تشکل دینی

تشکل دینی گروهی از افراد مذهبی ومتدین و ملتزم به اصل ولایت فقیه است که با هدف ترویج فرهنگ دینی و اقامه مراسم وشئونات مذهبی به صورت سازمان یافته اما غیر دولتی به انجام فعالیتهای فرهنگی اقدام می نمایند.